UddannelsesNYT                   

 l Industri l Transport l Byggeri l Offentlig gruppe l Privat service l Det grønne område l Ordblinde/talblinde l FVU/AVU/HF l Indvandrere l

 l IKV l AMU l Lærlinge l EGU l Voksenlærlinge l Uddannelsespakker l Kompetencefonde l Støtte/tilskud l Jobrotation l Planlægning l LUU l Skolebestyrelse l

 l Tilbage til forsiden l

IGU

Hvad er IGU ?

Fra 1. juli 2016 er en ny 3 årig ordning trådt i kraft for virksomheder, der ansætter flygtninge. Ordningen hedder Integrationsgrunduddannelsen (IGU). 

Formålet med IGU-forløbene er - gennem praktisk erfaring, sproglig og faglig opkvalificering (fx AMU-kurser) - at bibringe IGU-eleverne et kvalifikationsniveau, der gør dem i stand til at gennemføre en erhvervsuddannelse eller overgå til job på ordinære vilkår.

 

Hvem

IGU ordningen gælder flygtninge og familiesammenførte i alderen 18-40 år (når forløbet starter), der har haft folkeregisteradresse i Danmark i under fem år og ikke tidligere har afsluttet et IGU forløb.

En flygtning eller familiesammenført, der er ansat på virksomheden på ordinære vilkår kan ikke i forlængelse heraf påbegynde et IGU forløb på denne virksomhed.

 

Varighed

Et IGU forløb varer 24 måneder (inklusiv et 20 ugers undervisningsforløb på fuld tid).

 

Bonus

Der udbetales efter ansøgning en bonus til private virksomheder på 20.000 kr. når IGU-eleven har gennemført de første seks måneder af IGU-forløbet.

Der udbetales yderligere en bonus til private virksomheder på 20.000 kr. når IGU-eleven har gennemført et fuldt to årigt IGU forløb inklusiv 20 ugers dokumenteret undervisning efter udstedelsen af uddannelsesbeviset.

 

Vilkår

IGU-eleven er omfattet af de på virksomheden almindeligt gældende ansættelsesvilkår, herunder arbejdstid, genebetaling, opsigelsesvarsler mv.

 

Løn

I praktikdelen aflønner virksomheden IGU-eleven som udgangspunkt efter de lønsatser, der gælder for erhvervsgrunduddannelsen (EGU).

Se oversigten over EGU-satser her på 3F UddannelsesNyt

Er virksomheden ikke omfattet af en overenskomst aflønnes IGU-eleven med elevsatserne for 1. og 2. år fra uddannelsesområdets overenskomst.

 

Uddannelse

Arbejdsgiver tilrettelægger sammen med den enkelte IGU-elev et 20 ugers undervisningsforløb.

I uddannelsesdelen modtager IGU-eleven en ydelse fra kommunen, der svarer til det, vedkommende ville kunne få i integrationsydelse.

 

IGU på offentlige arbejdspladser

3F's offentlige gruppe har udgivet "Byggesten til en inkluderende arbejdsplads". Her er der information om de forskellige ordninger, der kan bruges i forhold til at få flygtninge ud på arbejdspladserne. Desudervil der bud på, hvilke aftaler og rammer, der skal være på plads, inden flygtningen bydes velkommen på arbejdspladsen.

Hent "Byggesten til en inkluderende arbejdsplads".

 

IGU rengøringsservice

3F har i samarbejde med ISS skitseret et to-årigt IGU-forløb inden for rengøringsservice. Forløbet forbereder deltagerne til job inden for rengøring. Det sker gennem et mix af skole- og praktikforløb. I denne folder kan du læse mere om initiativet.

Info

Information om IGU på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

 

3F's folder om IGU

Klik og download: Informationsmateriale om integrationsgrunduddannelse (IGU)

 

Love og regler

Lov om integrationsgrunduddannelse

Bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse

 

Kontakt

Kontakt den uddannelseskonsulent i 3F, der er tilknyttet det pågældende faglige område, hvis du har spørgsmål til IGU inden for 3F's faglige områder (se oversigten).