IGU – Integrationsgrunduddannelse

Fra 1. juli 2016 er en ny 3-årig ordning trådt i kraft for virksomheder, der ansætter flygtninge. Ordningen hedder Integrationsgrunduddannelsen (IGU) og er målrettet  flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Ordningen er nu forlænget i en 3-årig periode frem til og med den 30. juni 2022.

Formålet med IGU-forløbene er – gennem praktisk erfaring, sproglig og faglig opkvalificering (fx AMU-kurser) – at bibringe IGU-eleverne et kvalifikationsniveau, der gør dem i stand til at gennemføre en erhvervsuddannelse eller overgå til job på ordinære vilkår.

Målgruppen

Your Subtitle Goes Here
5

Uddannelsen henvender sig til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i alderen 18-40 år, der har folkeregisteradresse i Danmark og har haft det i mindre end 5 år.

En flygtning eller familiesammenført, der er ansat på virksomheden på ordinære vilkår kan ikke i forlængelse heraf påbegynde et IGU forløb på denne virksomhed.

Uddannelsens varighed

Your Subtitle Goes Here
5

Et IGU-forløb består af både uddannelse og praktik på virksomheden. 

Skoleundervisningen udgør i alt 23 uger* a 37 timer og kan sammensættes af undervisning inden for fx:

  • Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
  • Forberedende voksenundervisning (FVU)
  • Almen voksenuddannelse (AVU)
  • Hf-enkeltfag
  • Danskuddannelse til voksne udlændinge

*20 uger, hvis igu-forløbet er aftalt før 1. maj 2021.

Bonus til private virksomheder

Your Subtitle Goes Here
5

Virksomheder, der opretter IGU-forløb, kan modtage bonus på op til 40.000 kr.
Den første bonus på 20.000 kr. bliver udbetalt, når IGU-eleven har været ansat i seks måneder. Den sidste bonus, som også er på 20.000 kr., bliver udbetalt, når forløbet er fuldført.

Det er kun muligt at gennemføre ét IGU-forløb pr. person. Der er dog visse undtagelsesbestemmelser som kan træde i kraft, hvis en person får afbrudt sit forløb på grund af virksomhedslukning eller bliver afskediget uden selv at være skyld i afskedigelsen.

Se mere her

Vilkår

Your Subtitle Goes Here
5

IGU-eleven er omfattet af de på virksomheden almindeligt gældende ansættelsesvilkår, herunder arbejdstid, genebetaling, opsigelsesvarsler mv.

Løn

Your Subtitle Goes Here
5

I praktikdelen aflønner virksomheden IGU-eleven som udgangspunkt efter de lønsatser, der gælder for erhvervsgrunduddannelsen (EGU).

Se oversigten over EGU-satser her på 3F UddannelsesNyt.

Er virksomheden ikke omfattet af en overenskomst, aflønnes IGU-eleven med elevsatserne for 1. og 2. år fra uddannelsesområdets overenskomst.

Uddannelse

Your Subtitle Goes Here
5

Arbejdsgiver tilrettelægger sammen med den enkelte IGU-elev et 20 ugers undervisningsforløb.

Der udbetales uddannelsesgodtgørelse i de perioder af IGU-forløbet, hvor udlændingen deltager i den aftalte skoleundervisning. Godtgørelsen svarer til den sats, udlændingen ville have modtaget i integrationsydelse – læs mere om ingrationsydelse her.

Praktikdelen skal være på mindst 25 timer om ugen i gennemsnit. Praktiktid og uddannelse kan maksimalt udgøre 37 timer om ugen i gennemsnit.

 

 

 

IGU på offentlige arbejdspladser

Your Subtitle Goes Here
5

3F’s offentlige gruppe har udgivet “Byggesten til en inkluderende arbejdsplads”. Her er der information om de forskellige ordninger, der kan bruges til at få flygtninge ud på arbejdspladserne. Desuden er der bud på, hvilke aftaler og rammer der skal være på plads, inden flygtningen bydes velkommen på arbejdspladsen.

Hent “Byggesten til en inkluderende arbejdsplads”.

Yderligere information om IGU, inkl. film

Your Subtitle Goes Here
5

Information om IGU findes på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

En lille film om IGU.

En lille film om IGU på arabisk på arabisk.

En lille film om IGU på farsi på farsi.

 

3F's folder om IGU

Your Subtitle Goes Here
5
Kontakt

Kontakt den uddannelseskonsulent i 3F, der er tilknyttet det pågældende faglige område, hvis du har spørgsmål til IGU inden for 3F’s faglige områder (se oversigten).

3F Uddannelsesnyt

© 3F · Kampmannsgade 4·1790 København V | 70 300 300 | 3f@3f.dk | Privatlivspolitik